POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka ABWood sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie przy ulicy Koszalińskiej 64 zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. 2016.119.1) – dalej zwanego RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie Pana/Pani podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nad Pana/Pani danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka ABWood sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie przy ulicy Koszalińskiej 64, NIP: 4990393123, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS: 0000135184. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: biuro@abwood.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Karolina Warzęchowska. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem: iodo@abwood.pl, numerem telefonu 605 430 199 oraz pisemnie na adres siedziby spółki.

Zakres, okres i cele przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez stronę internetową www.abwood.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

 • Przedstawienie oferty naszych usług
  W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu.
  Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody możliwe jest w każdym czasie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
  W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu.
  Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody możliwe jest w każdym czasie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie podejmuje decyzji, w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą podlegać także profilowaniu.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzecich.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych,
 • Prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,
 • Prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawo do wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Bezpieczeństwo danych

Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych. Administrator:

 • Zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych,
 • Dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,
 • Dostęp do danych mają osoby wyłącznie upoważnione.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator:

 • Wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania,
 • Stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniające zabezpieczenie operacji na danych osobowych,
 • Dobiera podmioty współpracujące w taki sposób, aby dawały one gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora,
 • W razie konieczności, wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator wdrożył procedury działania w sytuacji wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych. W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia danych osobowych, które mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą.Aktualności


Copyright by abwood.pl © 2011
ABWood Sp. z o.o. 76-100 Sławno Koszalińska 64 POLAND Tel.: +48 59 810 30 64, +48 59 810 35 38, +48 59 810 41 17 Kom. +48 728331000 Fax: +48 59 810 39 94, +48 59 810-72-68 Email: biuro@abwood.pl